Central European Development Solutions

CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti

CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti

HLAVNÝ CIEĽ: Zvýšiť kvalitu života detí a mladistvých s najvyšším stupňom postihnutia prostredníctvom zavedenia a otestovania pilotného systému komplexnej sociálnej starostlivosti.

Účelom projektu bolo zlepšenie:
- Úrovne kvality a rozsahu poskytovaných služieb v rámci DSS
- Úrovne kvality odborných zručností rodinných príslušníkov pre domácu starostlivosti o dieťa
- Pokroku v socializácii klientov v zmysle ich individuálnych rozvojových plánov pričom účel projektu bude dosiahnutý naplnením cieľa projektu: zaviesť a otestovať pilotný systém komplexnej sociálnej starostlivosti o deti a mladistvých s najvyšším stupňom postihnutia, ktorý funkčne prepája tieto 3 aspekty ovplyvňujúce kvalitu života cieľovej skupiny projektu.

Hlavné aktivity:
1. Vypracovanie Konečného návrhu ŽoNFP a jeho príloh
2. Mobilizácia a budovanie kapacít
3. Stavebné úpravy a prístavba – ROSA
4. Zvýšenie komplexnosti existujúcich a zavedenie nových služieb


Informácie o projekte

Operačný program:
Švajčiarsky finančný mechanizmus
Kategória:
Zdravotníctvo
Rozpočet:
993 059 EUR


Fotogaléria