Central European Development Solutions

Vytvorenie možnosti e-rádiologickej spolupráce medzi nemocnicami v Miškolci a Kráľovskom Chlmci

Vytvorenie možnosti e-rádiologickej spolupráce medzi nemocnicami v Miškolci a Kráľovskom Chlmci

HLAVNÝ CIEĽ: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Realizácia projektu prispela k Lepšiemu využitiu ľudských zdrojov a technického vybavenia, k efektívnejšej prevádzke a k rozvoju kontaktov v oblasti vedy a vzdelávania. Výsledkom projektu je schopnosť maďarského a slovenského partnera aplikovať metódu teleradiologického a telekonzultačného systému.

Realizáciou projektu došlo k obstaraniu hardvéru a softvéru potrebného k implementácií PACS (Picture Archiving and Communication System). PACS je technológia umožňujúca správu, archiváciu, zobrazenie a zdieľanie obrazovej dokumentácie ako sú snímky z röntgenových metód, magnetickej rezonancie, a CT.

Spoločná realizácia projektu partnerskými nemocniciam umožnila zdieľanie vedomostí, čo spelo k Lepšej dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Kategória:
Zdravotníctvo
Rozpočet:
430 126,95 EUR


Fotogaléria