Central European Development Solutions

Zlepšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničných nemocníc v oblasti gastroenterológie

Zlepšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničných nemocníc v oblasti gastroenterológie

HLAVNÝ CIEĽ: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. (SR) a nemocnica Szent Lázár krajského významu v Salgotarjáne (HU) ležia v slovensko-maďarskom pohraničí. Vzdialenosť medzi nemocnicami je necelých 40 km. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prevencie a liečby chorôb gastrointestinálneho traktu na cieľovom území Banskobystrického kraja a okresu Nógrád.

Zlepšenie situácie v prevencii a liečbe chorôb tráviaceho traktu v cieľovom území je založené na troch pilieroch:
- zlepšenie technologického vybavenia
- zvyšovanie odbornej spôsobilosti lekárov
- spolupráca a výmena informácií a poznatkov

Nákupom nového technologického vybavenia dosiahneme skvalitnenie a zrýchlenie diagnostického procesu a tým zníženie čakacej doby na vyšetrenie pacienta. Zároveň dôjde k zníženiu nákladov na opravy a údržbu existujúcich zariadení.

Cezhraničná spolupráca nemocníc ovplyvní rozvoj odborných kapacít, výmenu skúseností a implementáciu najnovších poznatkov do praxe v oblasti gastroenterológie. Realizácia projektu prispeje k rozvoju cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ktorého konečným užívateľom výhod bude práve pacient.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko
Kategória:
Zdravotníctvo
Rozpočet:
399 954,71 EUR


Fotogaléria